บริการ

Dework​ accounting​

บริการสำนักงานบัญชีครบวงจร

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม จดทะเบียนบริษัท วางแผนภาษี
ที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรม ด้านบัญชีและภาษี

ยิ่งสำหรับบริษัทที่เปิดกิจการมานานและ หรือบริษัทเปิดใหม่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ SME Start up
ที่ไม่ชัวเรื่องการเงินในบริษัท ยิ่งสบายใจได้เลยค่ะเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญ
และที่ปรึกษาด้านบัญชีพร้อมช่วยดูแล วางระบบ วิเคราะห์ต้นทุน และลดค่าใช้จ่าย ให้คุณได้เต็มที่

รับทำบัญชี

ยื่นภาษี

ประกันสังคม

จดทะเบียนบริษัท

วางแผนภาษี

Dework​ accounting​

Start Your Investment in Thailand

Without Care

We have an experienced team which are experts in consulting field and account system planning to help you Improve company’s business growth without any expenses issue. If you are looking for data collecting, capital analyzing or a person who manage the financial information such as profit, loss, earning and cost, a professional accountant is what you need. We will be a reliable assistant to aid your company finding the best solution for your specific business scenario. Because accounting is important for every business, it tells you the trend of business financial which is useful in business decision making. Feel free to contact us now.

Accounting office services (one stop service)

Company-registration

Company registration

Accounting-bookkeeping

Accounting bookkeeping

Tax-planning

Tax planning

Social-security

Social security

Consulting_

Consulting

โปรสู้โควิด

บริการจดจัดตั้งบริษัทพร้อมค่าธรรมเนียมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า one stop service
บริการยื่น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กับกรมสรรพากร

พิเศษฟรี 3 ต่อ

 1. ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก
 2. ฟรี Username, Password กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสรรพากร
 3. ฟรีจดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

 1. ชื่อบริษัท ( ต้องเลือกมา 3 ชื่อ สะกดมาทั้งไทยและอังกฤษ) ชื่อแรกที่จองจะเป็นชื่อที่อยากได้มากที่สุดตามลำดับ
 2. ที่อยู่ที่ตั้งสำนักงานและเลขรหัสประจำบ้าน
  หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 1. วัตถุประสงค์ของบริษัท ( ประกอบกิจการประเภทไหน)
 2. จำนวนทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น  มูลค่าหุ้น (ต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท )
 3. ข้อมูลผู้ถือหุ้น – ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชน อายุ   สัญชาติ อาชีพ  เบอร์โทร  เลขบัตรประชาชน และจำนวนหุ้นของแต่ละคนที่ถือครองหุ้น
 1. ข้อมูลพยาน – ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชน อายุ  สัญชาติ อาชีพ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ของพยาน 2 คน
 2. ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
 3. จำนวนเงินค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อย25%  ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือ 75% จ่ายให้ครบภายใน 3 ปี
 4. ข้อมูลกรรมการ – รายชื่อกรรมการ (ไทยและอังกฤษ) ที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชน อายุ อาชีพ และอำนาจกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
 5. รูปแบบตรายาง ถ้ามี ( สามารถทำได้เมื่อจองชื่อผ่านแล้ว)
 6. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน + อีเมล์สำนักงาน

หมายเหตุ : การจัดตั้งบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

เอกสารแนบสำหรับจัดตั้งบริษัท

 1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกคนคนละ 1 ชุด
  พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาหน้าแรกทะเบียนบ้านที่จะใช้เป็นสำนักงาน  1 ชุด
  พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง (กรรมการ)
 3. แผนที่ตั้งสำนักงาน  1 ชุด


จดบริษัทเสร็จแล้วลูกค้าจะได้รับ...

 1. ที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบเอกสาร การจัดการภายใน วิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 2. วางแผนประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง ตามหลักสรรพากร
 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ
 4. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชี
 5. ยื่นภาษีประจำเดือน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30
 6. บันทึกบัญชี
 1. ทำใบสำคัญรับ-จ่าย
 2. ยื่นประกันสังคม
 3. นำส่งงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 4. สรุปและแบบยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีนิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
 5. รายงานการประชุมอนุมัติงบการเงิน
 6. เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร

Dework​ accounting​ TAX ภาษีนิติบุคคล

Dework​ accounting​ ปลดล็อค ทุกความได้เปรียบ

Dework​ accounting​ VIP Consulting

Scroll to Top